April 8.2

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
ကချင်ပြည်နယ်
အမိန့်အမှတ် (၁၉ / ၂၀၂၀)
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆုတ် (၁) ရက်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ (၈)ရက်
Coronavirus Disease 2019(COVID-19)ရောဂါကာကွယ်တားဆီး ရေးအတွက် အများပြည်သူ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အမိန့်ကြေညာစာ

"ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ "

Visitors: 35,964